Výběr podle barev
Rychlý kontakt

Potřebujete pomoc?
Volejte 00420 774 572 500
Email: info(zavináč)top-koralky.cz

Napište nám:

Translator
 

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.top-koralky.cz, jehož provozovatelem je Věra Janebová, nám. Jiřího z Lobkovic 1, 130 00 Praha 3, IČ 47576171, Praha 2, dále jen „prodávající“ a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím/spotřebitelem na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy se řídí platnými předpisy právního řádu České Republiky.
 
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů a těmito obchodními podmínkami.
 
 
2. Objednání a ceny zboží
 
Minimální cena objednávky činí 200 Kč včetně DPH bez poštovného.
 
Zboží lze objednat formou on-line objednávky v internetovém obchodě, mimořádně i emailem na info@top-koralky.cz nebo telefonicky na tel. 774 250 505.
 
Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.
 
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
            
Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 
 
 
3. Termín odeslání zboží
 
U zboží, které má prodávající na skladě, je toto připraveno k odeslání či předání nejpozději třetí pracovní den od potvrzení objednávky prodávajícím (platí pro zaslání zboží dobírkou a osobní předání).
 
U objednávek, kdy dochází k platbě předem převodem na účet, je odeslání uskutečněno nejpozději třetí pracovní den následující po dni připsání platby na účet prodávajícího.
 
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen uhradit prodávajícímu náklady marného dodání. Pokud ze strany kupujícího dojde k nepřevzetí zboží dvakrát, bude mu zboží dodáno v příštích objednávkách pouze pokud uhradí převodem peněžních prostředků na účet prodávajícího nebo si zboží osobně vyzvedne.
 
 
4. Platba, místo a způsob dodání
 
Veškeré náležitosti k provedení platby obdržíte na Vaši emailovou adresu po odeslání objednávky nebo po telefonické či emailové objednávce. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.
 
Platbu za zboží je možné realizovat třemi způsoby:
 
-       převodem peněžních prostředků na účet prodávajícího (bod a, b, c)
-       na dobírku (bod d)
-       osobní převzetí zboží (bod e).
 
 
a) platba převodem na účet s místem dodání v České Republice
 
Pro platbu v rámci České Republiky platí číslo účtu:
 
670100 - 2207 322 452/6210 - BRE Bank S.A. 
 
Variabilní symbol je číslo objednávky.
 
Výši aktuálního poštovného naleznete ZDE.
 
 
b) platba převodem na účet s místem dodání ve Slovenské Republice
 
Pro platbu v EUR při dodání na Slovensko platí číslo účtu:
 
2800 096 601/8330 - Fio Banka.
 
Variabilní symbol je číslo objednávky.
 
Částka úhrady přepočtená do EUR bude zaslána po objednání na emailovou adresu kupujícího.

Výši aktuálního poštovného naleznete ZDE.

 
c) platba za objednávky s místem dodání v ostatních státech
 
Platbu je možné realizovat bankovním převodem nebo přes Paypal . Poštovné se určuje podle váhy balíku a země dodání.
 
 
d) platba na dobírku, platí pouze pro území ČR
  
Kupující zboží uhradí doručovací službě při převzetí zásilky.

Výši aktuálního poštovného naleznete ZDE.
 

e) osobní odběr
 
Kupující zboží uhradí při osobním převzetí. O skutečnosti, že je objednávka připravena k vyzvednutí bude kupující informován emailem. Objednávky připravené k osobnímu odběru se vyzvedávají po telefonické dohodě na adrese Příčná 405, 251 01 Babice.

 

5. Výměna zboží


V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva apod.) Vám zakoupené nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží k výměně je třeba zaslat doporučeným balíčkem na adresu TOP-koralky.cz, Příčná 405, 25101 Babice, a to včetně originálního daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadované zboží, v opačném případě k výměně nelze přistoupit. Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží hradí kupující.
 
 
6. Odstoupení od smlouvy (objednávky)
 

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14dnů.

Při uplatnění tohoto nároku je třeba nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení zaslat či donést na adresu TOP-koralky.cz, Příčná 405, 251 01 Babice, včetně kopie faktury, příjmového dokladu či dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést bankovní spojení či jiný zvolený způsob vrácení hodnoty zboží. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Prodávající se při odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího zavazuje vrátit platbu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jakým ji od kupujícího přijal, pokud není dohodnuto jinak.

V případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, kupující.

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

Za nepoškozené vrácené zboží prodávající kupujícímu, resp. spotřebiteli vyplatí předem dohodnutým způsobem odpovídající částku.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující má nárok i na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Kupující zboží vrací na vlastní náklady.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího (například při přepravě v důsledku nevhodného zabalení), je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


7. Záruční lhůta, reklamační řád a vyřízení reklamace

 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době do dvaceti čtyř měsíců od převzetí. .
 
Pokud zákazník shledá na dodaném zboží vadu, má právo podat na takovou vadu v rámci záruční doby reklamaci. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, nebo na slevu z kupní ceny zboží.

Jde-li o vadu, která je podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li o vadu vyskytnuvší se na věci opakovaně nebo jde-li o větší počet vad na věci, které brání ji řádně užívat za sjednaným účelem. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 
Reklamované zboží je třeba zaslat či v otevíracích hodinách donést (včetně kopie dokladu o nákupu a popisu vady) na adresu TOP-koralky.cz, Příčná 405, 251 01 Babice.
 
 
8. Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku se záruka nevztahuje.

 
9. Ochrana osobních údajů
 
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 
10. Řešení sporů
 
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 
 
Zákazník
Přihl. jméno:
Heslo:
Nákupní košík
V košíku je 0 položek
Čakrový náramek

Návod na čakrový náramek z korálků Swarovskl

Návod na náušnice

Návod na ketlované náušnice

Novinky na email
Cookies | Sunlight systems - tvorba e-shopů

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.